tìm 1 số có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 đon vị và nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì dc thương

Photo of author

By Reagan

tìm 1 số có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 đon vị và nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì dc thương là 6 và dư 1
mọi người giúp mik mai mik nộp rùi help meeeeeeeeeeeeeee
Leave a Comment