tìm 3 số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó là bội của18 và các chữ số của tỉ lệ theo 1 : 2 : 3.

By Savannah

tìm 3 số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó là bội của18 và các chữ số của tỉ lệ theo 1 : 2 : 3.
Viết một bình luận