Tìm a và b biết: \left\begin{cases} a+b=42\\a \times b=324 \end{cases}

Photo of author

By Josephine

Tìm a và b biết:
\left\begin{cases} a+b=42\\a \times b=324 \end{cases}
Viết một bình luận