Tìm ảnh của điểm A(1;3) quay phép quay tâm O, góc quay+-π/2 vậy Ở là gốc tọa độ Giúp mk với ????

Photo of author

By Reese

Tìm ảnh của điểm A(1;3) quay phép quay tâm O, góc quay+-π/2 vậy Ở là gốc tọa độ
Giúp mk với ????
Viết một bình luận