Tìm x biết $x^{2}$ + 1 chia hết cho x + 1

By Skylar

Tìm x biết $x^{2}$ + 1 chia hết cho x + 1
Viết một bình luận