Tìm x biết: 2x(2 – 8x) – 12x(1 – 2x) = 6

Photo of author

By Claire

Tìm x biết: 2x(2 – 8x) – 12x(1 – 2x) = 6

0 bình luận về “Tìm x biết: 2x(2 – 8x) – 12x(1 – 2x) = 6”

 1. Đáp án: $x\in \left \{ (-0,175;-6);(-0,15;-3);(-0,125;-2);(-0,05;-1);(-0,225;6);(-0,25;3);(-0,275;2);(-0,35;1) \right \}$

  Giải thích các bước giải:

  $2x(2-8x)-12x(1-2x)=6$
  $\Leftrightarrow 4x-16x^{2}-12x-24x^{2}=6$
  $\Leftrightarrow -8x-40x^{2}=6$
  $\Leftrightarrow (-8-40x)x=6$
  $\Rightarrow -8-40x$ và $x \in Ư(8)=\left \{ ±1;±2;±3;±6 \right \}$
  $\Rightarrow x\in \left \{ (-0,175;-6);(-0,15;-3);(-0,125;-2);(-0,05;-1);(-0,225;6);(-0,25;3);(-0,275;2);(-0,35;1) \right \}$

Viết một bình luận