Tìm x biết: 5 x X – 10 = 10 8 x X + 9 = 17

Photo of author

By Elliana

Tìm x biết:
5 x X – 10 = 10
8 x X + 9 = 17
Viết một bình luận