Tìm x biết a) |x+1/3|-5=7 b) 3(x-2)+2/5=4

Photo of author

By Daisy

Tìm x biết
a) |x+1/3|-5=7
b) 3(x-2)+2/5=4
Viết một bình luận