Tìm x biết: a, `x ^ 2 + x ^ 4 =0` b, `x/3 = y/2 = z/4` với ` x + y+z =9`

Photo of author

By Adeline

Tìm x biết:
a, `x ^ 2 + x ^ 4 =0`
b, `x/3 = y/2 = z/4` với ` x + y+z =9`
Viết một bình luận