tìm x biết giá trị tuyệt đối của x-1,5 =2

Photo of author

By Charlie

tìm x biết
giá trị tuyệt đối của x-1,5 =2
Viết một bình luận