tìm các cặp số nguyên tố m,n sao cho $m^2-2n^2-1=0$

Photo of author

By Ayla

tìm các cặp số nguyên tố m,n
sao cho $m^2-2n^2-1=0$
Viết một bình luận