tìm các chữ số a b sao cho số 7a8b a) chia hết cho 2 và 9 b)chia hết cho 9 và 5 dư 1 cho 5 sao lun

Photo of author

By Cora

tìm các chữ số a b sao cho số 7a8b
a) chia hết cho 2 và 9
b)chia hết cho 9 và 5 dư 1
cho 5 sao lun
Leave a Comment