Tìm các chữ số tận của tích sau: 2 x 12 x 22 x 82 x92

Photo of author

By Madeline

Tìm các chữ số tận của tích sau:
2 x 12 x 22 x 82 x92
Viết một bình luận