Tìm các giá trị của a,b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua điểm A(1;-2) và điểm B thuộc Parabol y=2x^2 có hoành độ bằng -2

Photo of author

By Autumn

Tìm các giá trị của a,b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua điểm A(1;-2) và điểm B thuộc Parabol y=2x^2 có hoành độ bằng -2
Viết một bình luận