Tìm các giá trị nguyên của x để phân số A=$\frac{4x-1}{3-x}$ có giá trị là số nguyên

Photo of author

By Abigail

Tìm các giá trị nguyên của x để phân số A=$\frac{4x-1}{3-x}$ có giá trị là số nguyên
Viết một bình luận