Tìm các giá trị nguyên của x;y thoả mãn xy-3y+5=0

Photo of author

By Clara

Tìm các giá trị nguyên của x;y thoả mãn xy-3y+5=0
Viết một bình luận