Tìm các số nguyên dương x,y,z biết n dương x,y,z biết $\frac{x}{7}$ + $\frac{y}{11}$ + $\frac{z}{13}$ = 0,(946053)

Photo of author

By Genesis

Tìm các số nguyên dương x,y,z biết n dương x,y,z biết
$\frac{x}{7}$ + $\frac{y}{11}$ + $\frac{z}{13}$ = 0,(946053)
Viết một bình luận