tìm các số tự nhiên x a) x ∈ B(15) ;204 d) 35 chia

Photo of author

By Natalia

tìm các số tự nhiên x
a) x ∈ B(15) ;204 d) 35 chia hết cho x; x ≥ 6
e)x ∈ BC(3;5;6);x<80 f)x ∈ ƯC (12;16;20);x>1
Leave a Comment