Tìm đa thức P biết: P-(7x^{3}-2x-2y) = -11x^{3}+7y cho mik bik dap an nha

Photo of author

By Genesis

Tìm đa thức P biết: P-(7x^{3}-2x-2y) = -11x^{3}+7y
cho mik bik dap an nha
Viết một bình luận