Tìm điều kiện xác định của mẫu `P = [((x-y)/(2y-x) – (x^2 + y^2 + y-2)/(x^2-xy-2y^2) ) : (4x^4 + 4x^2y +y^2 -4)/(x^2 +y +xy + x)] : (x+1)/(2x^2+y+2`

Photo of author

By Gianna

Tìm điều kiện xác định của mẫu
`P = [((x-y)/(2y-x) – (x^2 + y^2 + y-2)/(x^2-xy-2y^2) ) : (4x^4 + 4x^2y +y^2 -4)/(x^2 +y +xy + x)] : (x+1)/(2x^2+y+2`
Viết một bình luận