tìm điều kiện của tham số m để pt 4x^2+2x+m-3 có nghiệm trên khoảng(-1;1)

Photo of author

By Alaia

tìm điều kiện của tham số m để pt 4x^2+2x+m-3 có nghiệm trên khoảng(-1;1)
Viết một bình luận