tìm giá trị của x (x ≥0;x khác 1): ∛6>2 √x -1

Photo of author

By Amaya

tìm giá trị của x (x ≥0;x khác 1): ∛6>2 √x -1
Viết một bình luận