Tìm giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa: $2-\sqrt{1-9x^2}$ lm chi tiết giúp ạ

Photo of author

By Abigail

Tìm giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa:
$2-\sqrt{1-9x^2}$
lm chi tiết giúp ạ
Viết một bình luận