Tìm giá trị của m để ba đường thẳng 3x-y=1 (d) , x-2y= -3 (d1) và 2 x+3y = 2m+3 (d2) cùng đi qua 1 điểm

Photo of author

By Rylee

Tìm giá trị của m để ba đường thẳng 3x-y=1 (d) , x-2y= -3 (d1) và 2 x+3y = 2m+3 (d2) cùng đi qua 1 điểm
Viết một bình luận