tìm gía trị của m để đường thưởng (d) : y=2x+m đi qua điểm M(2;3)

Photo of author

By Kylie

tìm gía trị của m để đường thưởng (d) : y=2x+m đi qua điểm M(2;3)
Viết một bình luận