Tìm giá trị của m để pt x²-2(m+1)x+m²-3=0

Photo of author

By Eden

Tìm giá trị của m để pt x²-2(m+1)x+m²-3=0
Viết một bình luận