Tìm giá trị của x thỏa mãn : |x + 3| + |x – 1| = $\frac{8}{3(x + 2 )² + 2}$

Photo of author

By Eva

Tìm giá trị của x thỏa mãn : |x + 3| + |x – 1| = $\frac{8}{3(x + 2 )² + 2}$
Leave a Comment