Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A= $\frac{4√x}{x+4}$

Photo of author

By Bella

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A= $\frac{4√x}{x+4}$
Viết một bình luận