Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: a) y = 3sin ²2x-4 b) y = √4cos ²2x+1 c) y = 2 ║cos3x ║-4 d) y = 3-2 ║sinx ║

Photo of author

By Madelyn

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:
a) y = 3sin ²2x-4
b) y = √4cos ²2x+1
c) y = 2 ║cos3x ║-4
d) y = 3-2 ║sinx ║
Viết một bình luận