Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A = |x – 2008| + |x – 2009|+ |x – 2010| + |x – 2011| + 2011

Photo of author

By Lyla

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A = |x – 2008| + |x – 2009|+ |x – 2010| + |x – 2011| + 2011
Viết một bình luận