tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=2020 – 1000 : (123 – x )

By Lydia

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=2020 – 1000 : (123 – x )
Viết một bình luận