Tìm giá trị nhỏ nhất của m của hàm số $y$ $=$ $x^4$ $-$ $x^{2}$ $+$ $13$ trên đoạn [-2;3] A: m = $\frac{51}{4}$ B: m = 13 C: m = $\frac{49}{4}$ D

Photo of author

By Cora

Tìm giá trị nhỏ nhất của m của hàm số $y$ $=$ $x^4$ $-$ $x^{2}$ $+$ $13$ trên đoạn [-2;3]
A: m = $\frac{51}{4}$
B: m = 13
C: m = $\frac{49}{4}$
D: m = $\frac{51}{2}$
Viết một bình luận