Tìm $GTLN$ của biết thức : `A = -x^2 + 3x – 1` .-.

Photo of author

By Jasmine

Tìm $GTLN$ của biết thức : `A = -x^2 + 3x – 1` .-.
Viết một bình luận