tìm gtln của biểu thức -x+2$\sqrt[]{x}$ +3 với x$\geq$ 0

Photo of author

By Kinsley

tìm gtln của biểu thức -x+2$\sqrt[]{x}$ +3 với x$\geq$ 0
Viết một bình luận