tìm gtln của $\frac{\sqrt[]{x}+2}{\sqrt[]{x}-3 }$

Photo of author

By Samantha

tìm gtln của
$\frac{\sqrt[]{x}+2}{\sqrt[]{x}-3 }$
Viết một bình luận