tìm gtnn của P=(x+3z)/(x+y)+(z+3x)/(y+z)+(4y)/(x+z) với x,y,z dương giúp mk nha đang cần gấp

Photo of author

By Kinsley

tìm gtnn của P=(x+3z)/(x+y)+(z+3x)/(y+z)+(4y)/(x+z) với x,y,z dương
giúp mk nha đang cần gấp
Leave a Comment