Tìm GTNN hoặc GTLN của các biểu thức sau ( x,y thuộc Z ) A = |x – 3| + 1 B = 3 – |x + 1| C = |x – 5| + |y + 3| +7

Photo of author

By Claire

Tìm GTNN hoặc GTLN của các biểu thức sau ( x,y thuộc Z )
A = |x – 3| + 1
B = 3 – |x + 1|
C = |x – 5| + |y + 3| +7

0 bình luận về “Tìm GTNN hoặc GTLN của các biểu thức sau ( x,y thuộc Z ) A = |x – 3| + 1 B = 3 – |x + 1| C = |x – 5| + |y + 3| +7”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $A=|x-3|+1$

  Do $|x-3|≥0$

  $⇒|x-3|+1≥1$

  Dấu $”=”$ xảy ra khi $|x-3|=0$

  $⇒x-3=0$

  $⇒x=3$

  Vậy $GTNN$ của $A$ là $1$ khi $x=3$

  $ $

  $B=3-|x+1|$

  Do $|x+1|≥0$

  $⇒3-|x+1|≤3$

  Dấu $”=”$ xảy ra khi $|x+1|=0$

  $⇒x+1=0$

  $⇒x=-1$

  Vậy $GTLN$ của $B$ là $3$ khi $x=-1$

  $ $

  $C=|x-5|+|y+3|+7$

  Do $|x-5|≥0;|x+3|≥0$

  $⇒|x-5|+|y+3|+7≥7$

  Dấu $”=”$ xảy ra khi $|x-5|=0;|y+3|=0$

  $⇒x-5=0;y+3=0$

  $⇒x=5;y=-3$

  Vậy $GTNN$ của $C$ là $7$ khi $x=5;y=-3$

 2. $A = |x-3| + 1 ≥ 1$

  Dấu “=” xảy ra $⇔x=3$

  Vậy $A_{min}= 1$ tại $x=3$

  $B = 3-|x+1|  ≤ 3$

  Dấu “=” xảy ra $⇔x=-1$

  Vậy $B_{max} = 3$ tại $x=-1$

  $C = |x-5|+|y+3| + 7 ≥7$

  Dấu “=” xảy ra $⇔x=5,y=-3$

  Vậy $A_{min} = 7$ tại $x=5,y=-3$

Viết một bình luận