Tìm hai số có tổng bằng 3432 biết rằng ba ần số thứ nhất công với năm lần số thứ hai thì bằng 10666

Photo of author

By Valentina

Tìm hai số có tổng bằng 3432 biết rằng ba ần số thứ nhất công với năm lần số thứ hai thì bằng 10666
Viết một bình luận