Tìm hệ số của số hạng đứng giữa trong khai triển (2+3/x)^12

Photo of author

By Delilah

Tìm hệ số của số hạng đứng giữa trong khai triển (2+3/x)^12

0 bình luận về “Tìm hệ số của số hạng đứng giữa trong khai triển (2+3/x)^12”

 1. Đáp án: $C_{12}^6{.2^6}{.3^6}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  {\left( {2 + \frac{3}{x}} \right)^{12}} = \sum\limits_{k = 0}^{12} {C_{12}^k{2^{12 – k}}.\frac{{{3^k}}}{{{x^k}}}} \\
   = \sum\limits_{k = 0}^{12} {C_{12}^k{{.2}^{12 – k}}{{.3}^k}.{x^{ – k}}} 
  \end{array}$

  Do k chạy từ 0 đến 12 nên số hạng đứng giữa có k=6

  => Hệ số của số hạng đứng giữa là:

  $C_{12}^6{.2^6}{.3^6}$

Viết một bình luận