Tìm hệ số của số hạng đứng giữa trong khai triển (2+3/x)^12

By Delilah

Tìm hệ số của số hạng đứng giữa trong khai triển (2+3/x)^12
Viết một bình luận