tìm lim $\frac{5^{n}+pi^{2n}+7^n}{4^n +pi ^{2x+1}+6^n}$ jup vs nêu có bao nhiêu dạng tìm liim thì dc ctlhn

Photo of author

By Peyton

tìm lim $\frac{5^{n}+pi^{2n}+7^n}{4^n +pi ^{2x+1}+6^n}$
jup vs
nêu có bao nhiêu dạng tìm liim thì dc ctlhn
Leave a Comment