tìm m để đt y=x+m-3 cắt y =1/2x^2 tại 2 điểm A và B sao cho ∆ AOB vuông tại O

Photo of author

By Madeline

tìm m để đt y=x+m-3 cắt y =1/2x^2 tại 2 điểm A và B sao cho ∆ AOB vuông tại O
Viết một bình luận