Tìm `m` để đường thẳng `(d): y=x-2m` và parabol `(P): y=x^2` cắt nhau tại 2 điểm phân biệt nằm ở hai phía trục tung.

Photo of author

By Cora

Tìm `m` để đường thẳng `(d): y=x-2m` và parabol `(P): y=x^2` cắt nhau tại 2 điểm phân biệt nằm ở hai phía trục tung.
Viết một bình luận