Tìm m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm: $\left \{ {{3x-2 > 0} \atop {x ≤ m + 1}} \right.$

Photo of author

By Amara

Tìm m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm:
$\left \{ {{3x-2 > 0} \atop {x ≤ m + 1}} \right.$
Viết một bình luận