Tìm m để HPT $\left \{ {{x-y=-9} \atop {2x+y=3m}} \right.$ có nghiệm (x; y) thỏa mãn: x > 0 và y > 0.

Photo of author

By Maya

Tìm m để HPT $\left \{ {{x-y=-9} \atop {2x+y=3m}} \right.$ có nghiệm (x; y) thỏa mãn: x > 0 và y > 0.
Viết một bình luận