Tìm `m` để hs `y=-1/3 x³ +x² +(3m+2)x +m -3` đồng biến trên đoạn có độ dài nhỏ hơn `4`.

Photo of author

By Claire

Tìm `m` để hs `y=-1/3 x³ +x² +(3m+2)x +m -3` đồng biến trên đoạn có độ dài nhỏ hơn `4`.
Viết một bình luận