Tìm m để phương trình x ² – (m +4)x + 3m +3 =0 có 1 nghiệm x=2. Tìm nghiệm còn lại

Photo of author

By Amara

Tìm m để phương trình x ² – (m +4)x + 3m +3 =0 có 1 nghiệm x=2. Tìm nghiệm còn lại
Viết một bình luận