tìm m để tích hai nghiệm của của pt 4x²+2(3-2m)x+m²-3m+2=0 đạt GTNN

Photo of author

By Delilah

tìm m để tích hai nghiệm của của pt 4x²+2(3-2m)x+m²-3m+2=0 đạt GTNN
Viết một bình luận