tìm m=? để tiếp tuyến của (C) y= $x^{3}$ -2$x^{2}$ +(m-1)x+2m có hệ số góc min vuông với y=-x

Photo of author

By Camila

tìm m=? để tiếp tuyến của (C) y= $x^{3}$ -2$x^{2}$ +(m-1)x+2m có hệ số góc min vuông với y=-x
Viết một bình luận