Tìm Min của các biểu thức: a) x^2-2x+4 b) x^2-x+1 c) 2(x^2)+6x+5 Tìm Max của các biểu thức a) A=(-x^2)-4n-2 b) B=(-2n)-3n+5 c) C=(2-n)(x+4) Nhờ các ch

Photo of author

By Parker

Tìm Min của các biểu thức:
a) x^2-2x+4
b) x^2-x+1
c) 2(x^2)+6x+5
Tìm Max của các biểu thức
a) A=(-x^2)-4n-2
b) B=(-2n)-3n+5
c) C=(2-n)(x+4)
Nhờ các chuyên gia giúp em ạ!
Leave a Comment