Tìm một số có 4 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 5 vào bên trái số đó thì được số mới và khi cộng với số ban đầu thì được số 52896. Số cần tìm là

Photo of author

By Athena

Tìm một số có 4 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 5 vào bên trái số đó thì được số mới và khi cộng với số ban đầu thì được số 52896.
Số cần tìm là:
Viết một bình luận